2007

Green Chemistry

“เคมีสีเขียว” ถือเป็นกุญแจหลักในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ต้นเหตุ นั่นคือ การพิจารณาตั้งแต่กระบวนการผลิตที่จะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม หรือมีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการหมุนเวียนไปใช้ประโยชน์อื่นๆ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้คงสภาพที่ดีต่อไป

519 - -
อ่านต่อ ...