มธ.ชูนโยบายมหาวิทยาลัยปี 56 เน้นความเป็นนานาชาติ ม.วิจัยแห่งชาติ และเป็นที่พึ่งของสังคม พร้อมรับมืออาเซียน

มธ. ชูนโยบายเดินเครื่องพัฒนามหาวิทยาลัยปี 56 เพื่มการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาและเตรียมเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษทั้งป. ตรี โท หลายด้านวันที่ 28 ม.ค. 2556 ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) แถลงข่าวถึงนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปี 2556 ว่า มธ.จะเน้นการพัฒนา 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความเป็นนานาชาติ เพื่อเตรียมพร้อม มธ. สู่ประชาคมอาเซียน โดยเพิ่มการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา และเพิ่มหลักสูตรภาษาอังกฤษให้มากขึ้น โดยปี 2556 จะเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษใหม่ ได้แก่ หลักสูตรปริญญาตรีด้านวิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,อินเดียศึกษา ปริญญาโทหลักสูตรวิทยาการและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์,อาเซียนศึกษา ปริญญาเอก เทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ส่วนปี 2557จะเปิดนิติศาสตร์ภาษาอังกฤษ และหลักสูตรแพทย์ศาสตร์ภาษาอังกฤษ

ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) แม้เป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่น "ไกลปืนเที่ยง" แต่จะว่าไปแล้ว มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็มีจำนวนนักศึกษามากไม่แพ้สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ แต่ละปีมีบัณฑิตที่ผลิตและส่งออกไปสู่ตลาดแรงงานเป็นจำนวนมากไม่ต่ำกว่าปีละ 1 หมื่นคน และที่นี่ก็ได้เตรียมพร้อมเพื่อก้าวสู่อาเซียนมากไม่แพ้สถาบันอื่น ทั้งเรื่องการจัดการเรียนการ

นอกจากนี้ 2) ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย โดยทุ่มงบฯวิจัย ซึ่งขณะนี้ทุนวิจัยต่ออาจารย์ 1 คนเฉลี่ยคนละ 1 ล้านบาท โดยตั้งเป้าไว้ว่าปี 2560 จะเพิ่มเป็นเฉลี่ยคนละ 2 ล้านบาท และตั้งศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา สูตรสัตว์ทดลอง และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง ซึ่งเป็นศูนย์กลางเครื่องมือวิจัยที่ครบวงจร และ 3. ความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน ที่มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีจิตสำนึกต่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตน โดยเปิดสอนวิชา TU 100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ โดยนำหลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิตในอดีตกลับมาปรับปรุงใหม่