ยุทธศาสตร์ไทยสู่อาเซียนด้วยแนวคิด “เรารู้จักกัน”

ดารุณี ธรรมโพธิ์ดล ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ) กล่าวถึงภารกิจของกระทรวงว่าเน้นการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน โดยมี ๓ ยุทธศาสตร์คือ ๑) การสร้างความตระหนักความเป็นอาเซียน ๒) ส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมร่วมกัน และ ๓) วัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์

การสร้างความตระหนักถึงความเป็นอาเซียน เน้นการสร้างทัศนคติเชิงบวก โดยมองถึงอนาคตและทำในสิ่งที่สร้างสรรค์ เพราะภูมิภาคนี้มีวัฒนธรรมร่วมกัน เช่นไทยกับลาวมีภาษาที่ใกล้เคียงกัน ไทยกับกัมพูชามีคำและท่ารำคล้ายกัน จึงต้องสร้างทัศนคติความเป็นเจ้าของวัฒนธรรมร่วมกัน

การส่งเสริมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม มีทั้งจับต้องได้ และจับต้องไม่ได้ ในส่วนของมรดกโลกสามารถร่วมมือช่วยเหลือกันได้ ปัจจุบันพม่า บรูไน และสิงคโปร์ เป็น 3 ประเทศอาเซียนที่ยังไม่มีมรดกโลก ซึ่งไทยมีประสบการณ์ก็สามารถช่วยผลักดันช่วยเหลือเพื่อนบ้านได้สำหรับวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ กระทรวง ฯ เตรียมพร้อมเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ทั้งนี้มีประเทศในกลุ่มอาเซียนเข้าร่วมเป็นภาคีแล้ว 6 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม

การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานวัฒนธรรม ไทยมีความโดดเด่นเพราะมีเนื้อหาสาระมาก ทั้งนิทาน ตำนาน ฯลฯ ไทยมีความก้าวหน้าและเป็นผู้นำผลักดันให้ประเทศอาเซียนอื่นๆ เติบโตไปด้วยกันได้เพราะอาเซียนมีเนื้อหาสาระมาก

“กระทรวงเน้นความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมกับเพื่อนบ้าน เช่น งานแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ รวมถึงการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน เพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ และต่อยอดความคิดต่างๆ โดยศึกษาหาจุดเชื่อมโยงกันและให้เพื่อนบ้านมีส่วนร่วม อาจเริ่มจากเส้นทางการท่องเที่ยวและใช้วัฒนธรรมสนับสนุน เช่น ปราสาทวัดพูในลาว เป็นศิลปะขอม สามารถเชื่อมโยงมายังปราสาทหินพิมายและปราสาทพนมรุ้งในไทย ต่อไปยังกัมพูชา” ผู้อำนวยการกล่าว

กระทรวง ฯ พยายามให้ข้อมูลแก่คนไทยและต่างชาติ โดยจัดทำสื่อแนะนำสิ่งที่ควรและไม่ควรทำ รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนแก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียนมากข้น นอกจากนี้ กำลังจัดทำหนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมอาเซียน เป็นชุดความรู้เรื่องต่าง ๆ เช่น การละเล่นอาเซียน ศิลปะอาหาร และหนังสือภาพรวมวัฒนธรรมอาเซียนสำหรับอ้างอิงในห้องสมุด เพื่อให้เห็นสิ่งที่เป็นคุณค่าร่วมกัน เช่น วิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับน้ำในอุษาคเนย์

รู้จักเขา...รู้จักเรา ยังไม่พอ ต้องรู้จักกันด้วย ยุทธศาสตร์ไทยสู่อาเซียนด้วยแนวคิด “เรารู้จักกัน”