อาจารย์เครือวัลย์ เผ่าผึ้ง

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนนาคประสิทธิ์ นครปฐม

ประวัติการศึกษา

- อักษรศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย วิชาโทภาษาอังกฤษ ๒๕๓๗ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงาน

- หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
- หลักสูตรท้องถิ่น เรื่องกล้วยไม้
- สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่องเพลงพื้นบ้านและเพลงกล่อมเด็ก
- แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสำหรับครูภาษาไทย
- วิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความสำหรับครูภาษาไทย
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องลักษณะของคำไทยแท้และคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
- งานวิจัยในชั้นเรียน
- รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ รายการคนเก่งภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ รายการคนเก่งภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- รางวัลชนะเลิศการเขียนบรรยายภาพ
- รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาไทยระดับจังหวัด
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การพูดสุนทรพจน์ ระดับช่วงชั้นที่ ๓
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การพูดสุนทรพจน์ ระดับช่วงชั้นที่ ๔