อาจารย์วิชาญ วงษ์วรทัญญ

ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กษ.ม.)
การบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลงาน

- ปัญหาและข้อผิดพลาดในการเขียนรายงานและภาคนิพนธ์
- การศึกษาข้อผิดพลาดในการเขียนตัวการันค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
- การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้การแสดงละคร (Dramatization) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่ ๔ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
- รายงานการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน วิชา ท ๔๐๒๑๖ ภาษาไทยเพื่อกิจกรรมการแสดง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
- รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาการเขียน ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
- รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
- รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษากับวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
- การพัฒนาการเรียนการสอนตามราบละเอียดตัวชี้วัดความสเร็จวิชาภาษาไทยเพิ่มเติมภาษากับวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา๒๕๕๑ ๒๕๔๕
- การเขียนสะกดคำโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนสะกดคำภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่