บันทึกเทปรายการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นครราชสีมา

ภาพการบันทึกเทปวิธีการสอน ของ รศ.นิภาพรรณ ศรีพงษ์

บันทึกเทปรายการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ภาพการบันทึกเทปวิธีการสอน ของครูภาวณี สุคนธชาติ

บันทึกเทปรายการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

ภาพการบันทึกเทปวิธีการสอน ของครูจริยา จันทร์บุญ

บันทึกเทปรายการโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์

ภาพการบันทึกเทปวิธีการสอนของครูอำนวย สุวรรณชาตรี

บันทึกเทปรายการโรงเรียนอำมาตพานิชนุกูล

ภาพการบันทึกเทปวิธีการสอน ของครูเบญจมาศ ยูถนันท์