สินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ

акция от CreditPlus

เงื่อนไขการให้กู้ยืม

จำนวนสูงสุด ถึง 1500000
อัตราดอกเบี้ยต่อปี ไม่เกิน 22%
ระยะเวลา 1-60 เดือน
ความเร็วในการประมวลผลแอปพลิเคชัน ไม่ถึง 48 ชม 
อายุผู้ยืมเงิน 20-70 ปี
ตกลง 83% 
วิธีรับเงินหลังสมัคร

เกี่ยวกับ  บริษัท สินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ

สินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบแบ่งเบาภาระหนักให้เป็นเบา

สำหรับใครที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ หมุนเงินไม่ทัน ซึ่งอาจจะเกิดจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำและในการชำระหนี้ด้วยดอกเบี้ยที่สูงมากก็ดูจะลำบากมากขึ้น ดังนั้นจึงมีมาตรการช่วยเหลือจากสินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ โดยได้แบ่งออกเป็นสินเชื่อ 2 โครงการซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกันมาแนะนำดังนี้

 1. สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ธนาคารออมสิน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบและการลงทุนในการประกอบอาชีพเพื่อไม่ให้มีการก่อหนี้นอกระบบขึ้นมาอีก อีกทั้งยังสามารถจะใช้จ่ายได้หากเกิดกรณีฉุกเฉินต่างๆ ทั้งนี้แล้วห้ามเด็ดขาดที่จะนำไปปิดหนี้ในระบบหรือ Refinance โดยมีวงเงินสูงสุดถึง 50,000 บาทต่อรายบุคคล ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ 0.85% ต่อเดือน

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 • มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์โดยรวมอายุกับระยะเวลาชำระเงินสินเชื่อ ต้องไม่เกิน 65 ปี

 • เป็นบุคคลที่มีรายได้ สถานที่ประกอบอาชีพที่แน่นอน

 • มีที่อยู่อาศัยชัดเจน สามารถติดต่อได้

 • สามารถจะขอสินเชื่อร่วมกันได้ สำหรับบุคคลที่มีรายได้ในครอบครัวเดียวกัน

เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ

 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านทั้งของผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน

 • เอกสารแสดงรายได้ สลิปเงินเดือน(ในบางสาขาอาจจะขอเป็นฉบับจริง) สำเนาบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน 

 • รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

 • เอกสารสำเนาหลักทรัพย์ค้ำประกัน(กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน)

 1. สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ถือเป็นสินเชื่อที่เหมาะสำหรับคนที่อยากจะปลดหนี้นอกระบบ ด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 1% ต่อเดือน วงเงินสินเชื่อสูงสุด ที่ 50,000 บาท โดยมีระยะเวลาการผ่อนชำระ ที่ 5 ปี และที่สำคัญคือเงินสินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบนี้จะมีมูลค่าเท่ากับจำนวนหนี้นอกระบบ แต่ไม่เกิน 50,000 บาท

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 • ต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์และรวมอายุกับระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อต้องไม่เกิน 65 ปี

 • มีรายได้ การประกอบอาชีพและที่อยู่ที่แน่นอน

 • มีสถานที่ประกอบอาชีพที่ชัดเจน โดยจะต้องถ่ายรูปเพื่อประกอบในการพิจารณาขอสินเชื่อด้วย

 • ต้องลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.) สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอสินเชื่อ

 • ถ้าหากมีหลักทรัพย์ค้ำประกันให้นำสำเนาเอกสารค้ำประกันนั้นๆไปธนาคารด้วย

 • เตรียมเงินเป็นค่าธรรมเนียม 100 บาท ต่อสัญญาการขอสินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ

สำหรับเอกสารในการขอสินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบนี้ 

 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านทั้งของผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน

 • เอกสารแสดงรายได้ สลิปเงินเดือน(ในบางสาขาอาจจะขอเป็นฉบับจริง) สำเนาบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน 

 • รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ เป็นสถานที่ประกอบอาชีพที่ชัดเจน

 • เอกสารสำเนาหลักทรัพย์ค้ำประกัน(กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน)

โดยปกติแล้วเอกสารในการขอสินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบนั้น จะต้องมีความชัดเจนในเรื่องของสถานที่ประกอบอาชีพ และเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณาในการอนุมัติสินเชื่อ

ส่งข้อความ