ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย

акция от CreditPlus

เงื่อนไขการให้กู้ยืม

จำนวนสูงสุด ถึง 1000000
อัตราดอกเบี้ยต่อปี ไม่เกิน 26%
ระยะเวลา 1-60 เดือน
ความเร็วในการประมวลผลแอปพลิเคชัน ไม่ถึง 72 ชม 
อายุผู้ยืมเงิน 20-65 ปี
ตกลง 90% 
วิธีรับเงินหลังสมัคร

เกี่ยวกับ  บริษัท ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย

ทำความรู้จักกับสินเชื่อธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย

ธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย จะมีผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยมากมาย ของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เพื่อตอบโจทย์ในเรื่องเงินทุนหมุนเวียนต่างๆให้กับบรรดาพ่อค้า แม่ค้า จะเป็นในรูปของแม่ค้าตลาดนัด หรือในรูปของนิติบุคคล

สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย เพื่อสนับสนุนให้กับ พ่อค้า แม่ค้า หรือผู้ประกอบการรายย่อย โดยไม่ต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่อย่างใด เป็นหนึ่งในโครงการธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย มีวงเงินทุนให้สูงสุดถึง 200,000 บาท หากใครที่กำลังคิดจะไปกู้เงินนอกระบบอยู่ก็ลองไปที่ธนาคารไทยเครดิต เพราะที่นี่ คุยง่าย ผ่อนง่าย ได้เงินเร็ว 

จุดเด่นของสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อยในโครงการธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย

 1. ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

 2. เป็นสินเชื่อหมุนเวียนซึ่งไม่มีเวลาครบกำหนด แต่จะมีการทบทวนการต่ออายุหรือไม่ต่ออายุทุกปีตลอดการผ่อนชำระ

 3. อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นลดดอก

 4. ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกันและหลักทรัพย์ค้ำประกัน

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย

 1. เป็นบุคคลธรรมดา ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า 

 2. มีอายุ 21 ปีขึ้นไป

 3. มีสัญชาติไทย

 4. กรณีเจ้าของธุรกิจจะต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี

 5. สถานประกอบการ หรือสถานที่ทำงานจะต้องมีความชัดเจน สามารถตรวจสอบได้

 6. สถานประกอบการจะต้องตั้งอยู่ในตลาด และมีระยะห่างไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาธนาคารไทยเครดิต

 7. ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 1. สำเนาประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรส

 2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร

 3. สำเนาสัญญาเช่า ซึ่งสำคัญมากในการขอสินเชื่อนี้ในโครงการธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย

สินเชื่อ SME เป็นอีกหนึ่งในโครงการธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อขยายธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสภาพคล่อง และมีวงเงินให้สูงสุดถึง 7 ล้านบาทโดยไม่ต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 13.99% ต่อปี และสามารถผ่อนได้นานถึง 5 ปี

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ SME ในโครงการธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขาย

 1. ต้องเป็นนิติบุคคล และมีสัญชาติไทย

 2. ต้องประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยนับจากวันที่จดทะเบียนนิติบุคคล

 3. จะต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

 4. จะต้องไม่ได้อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินใดๆ

เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ SME

 1. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20%ขึ้นไป

 2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

 3. สำเนาหนังสือข้อบังคับของนิติบุคคล และตราประทับ

 4. ทำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น

 5. งบการเงินฉบับยื่นสรรพพากรปีล่าสุด ย้อนหลัง 2 ปี

 6. เอกสารแสดงรายได้ ย้อนหลัง 6 เดือน

 7. เอกสารแสดงรายได้อื่นๆ 

 8. สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกันต่างๆ เช่น สำเนากรรมสิทธิ์ห้องชุด หรือโฉนดที่ดิน

เอกสารในทุกๆหัวข้อล้วนมีความสำคัญต่อการขอสินเชื่อธนาคารไทยเครดิตสินเชื่อคนค้าขายอย่างมาก ดังนั้นควรจะตรวจสอบอย่างรอบคอบ

ส่งข้อความ